Všeobecné obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) představují obchodní podmínky vydané společností eMan s.r.o., IČO: 27203824, se sídlem: U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „Prodávající“) pro prodej zboží v podobě zařízení s názvem „Minialarm“ („Produkt“), a to prostřednictvím on-line obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese www.minialarm.com (dále jen „Obchod“). Podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a osobou, která má zájem o koupi Produktu (dále jen „Kupující“), vznikající z kupní smlouvy na Produkt uzavřené prostřednictvím Obchodu nebo v souvislosti s jejím uzavřením, jakož i práva a povinnosti týkající se užívání Obchodu.
  2. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy na Produkt uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, kdy smluvní ujednání tvoří tyto Podmínky a Prodávajícím potvrzená objednávka Kupujícího.
  3. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu s Prodávajícím lze uzavřít v českém jazyce.
  4. Kupující bere na vědomí, že pro užívání Produktu je nezbytné při jeho aktivaci uzavřít s Prodávajícím též smlouvu o poskytování zpoplatněných souvisejících služeb (dále jen „Služby“), a to dle příslušných obchodních podmínek (dále jen „Podmínky Služeb“). Bez uzavření dané smlouvy nelze Produkt používat v souladu s jeho účelem. Smlouvu o poskytování Služeb lze kdykoliv vypovědět v souladu s Podmínkami Služeb s tím, že Produkt však nebude možné nadále používat.
 2. REGISTRACE
  1. Obchod je přístupný bez registrace. Pro nákup Produktu a jeho užívání je nicméně nezbytná registrace.
  2. Registrace Kupujícího je automaticky provedena současně s odesláním objednávky, a to s využitím e-mailové adresy Kupujícího. Kupující je povinen uvést v objednávce pouze vlastní e-mailovou adresu a pravdivé a přesné osobní údaje. Na základě registrace je Kupujícímu vytvořen uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Údaje uvedené v objednávce je Kupující povinen udržovat prostřednictvím Uživatelského účtu aktuální.
  3. Uživatelský účet slouží ke správě objednávky, resp. uzavřených smluvních vztahů, jakož jsou jeho prostřednictvím též poskytovány Služby a prováděna jejich nastavení.
  4. Kupující není oprávněn umožnit třetí osobě užívání svého Uživatelského účtu, a to zejména sdělením svých přihlašovacích údajů, a je plně odpovědný za veškeré újmy vzniklé v souvislosti s užíváním jeho Uživatelského účtu třetí osobou.
 3. OBJEDNÁVKA
  1. Informace o Produktu a jeho cenách zpřístupněné prostřednictvím Obchodu nepředstavují návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího a jsou výlučně informativního charakteru. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se tak na tyto informace neuplatní.
  2. Veškeré informace o cenách Produktu zpřístupňované prostřednictvím Obchodu představují konečné ceny včetně veškerých daní a poplatků platné u Prodávajícího, s tím, že tyto ceny nezahrnují náklady na dodání Produktu.
  3. Při vytváření objednávky je Kupující informován o dostupných způsobech dodání Produktu Prodávajícím, jakož i o nákladech na tyto způsoby dodání. Náklady na dodání Produktu, zahrnující též cenu balného, nejsou zahrnuty v kupní ceně Produktu. V případě, že Prodávající poskytuje dodání Produktu zdarma, je taková skutečnost v daném případě výslovně uvedena. Dodání Produktu je možné jen na území České republiky.
  4. Před odesláním objednávky je Kupujícímu vždy zobrazeno shrnutí objednávky s tím, že je mu umožněno objednávku před odesláním kontrolovat a měnit.
  5. Odeslaná objednávka představuje vůči Prodávajícímu návrh Kupujícího na uzavření kupní smlouvy na základě těchto Podmínek. Kupní smlouva na Produkt vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky zaslaného Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího. K potvrzení objednávky jsou přiloženy odkazy na úplné znění těchto Podmínek.
  6. Odesláním objednávky Kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami, které jsou vždy přístupné též z rozhraní Obchodu.
  7. Po odeslání objednávky Kupujícím bude objednávka zpracována Prodávajícím a Prodávající následně zašle Kupujícímu potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky představuje její akceptaci Prodávajícím. Okamžikem doručení potvrzení objednávky Kupujícímu je uzavřena kupní smlouva na Produkt mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  8. Na základě uzavřené kupní smlouvy je Prodávající povinen dodat Kupujícímu sjednaným způsobem Produkt, a to v odpovídajícím množství a jakosti. Uživatel je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Produktu a náklady na jeho dodání, jakož i řádně dodaný Produkt převzít.
  9. Kupní smlouva včetně těchto Podmínek je archivována v elektronické podobě a není přístupná.
  10. Kupující souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy s Prodávajícím. Náklady, které Kupujícímu použitím komunikačních prostředků na dálku v této souvislosti vzniknou (internet a telefon), nese Kupující. Tyto náklady se neliší od základních sazeb.
 4. PLATBA
  1. Platby za objednávku je možné provádět pouze bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay, a to platebními kartami Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic a Maestro. Po odeslání objednávky a jejím potvrzení Prodávajícím je Kupující přesměrován na platební bránu a je vyzván k zadání údajů o své platební kartě a autorizaci platby ve výši celkové ceny objednávky. Na užití platební brány se vztahují zvláštní obchodní podmínky GOPAY s.r.o. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s užitím platební brány.
  2. Kupující je povinen provést platbu celé kupní ceny Produktu před jeho předáním přepravci k dodání.
  3. Kupující souhlasí, že údaje o jeho platební kartě mohou být uloženy v platební bráně za účelem budoucích plateb za Služby.
  4. Prodávající vydá Kupujícímu na základě platby kupní ceny Produktu a případných nákladů na dodání doklad o prodeji, resp. daňový doklad, který mu bude zaslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu.
  5. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 5. DODÁNÍ
  1. Kupující může volit ze způsobů dodání Produktu nabízených Prodávajícím v době objednávky. Na základě volby Kupujícího je Prodávající povinen předat Produkt příslušnému přepravci k přepravě do sjednaného místa dodání, případně jej do místa dodání sám dodat s tím, že Kupující je povinen Produkt v místě dodání převzít. To neplatí, pokud balení Produktu vykazuje známky poškození odpovídající neoprávněnému vniknutí do zásilky obsahující Produkt.
  2. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího dodání Produktu realizováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným pokusem o dodání, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.
  3. Kupující je povinen neprodleně po převzetí prohlédnout Produkt a případné vady bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu.
 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM 
  1. V případě, že Prodávající nebude schopen z důvodu dočasné nedostupnosti dodat Produkt včas a Kupující neakceptuje pozdější termín dodání, vyhrazuje si Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
  2. Prodávající si dále vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy s Kupujícím též ze závažných objektivních důvodů vzniklých mimo jeho kontrolu, v jejichž důsledku nebude schopen Produkt dle příslušné kupní smlouvy dodat bez nepřiměřených obtíží (např. z důvodů trvalé nedostupnosti, podstatné změny výrobní ceny Produktu apod.) nebo v případě, že byla v rozhraní Obchodu vinou technické chyby uvedena zcela zjevně chybná informace o ceně Produktu.
  3. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit též v případě, že Kupující řádně dodaný Produkt nepřevezme nebo neposkytuje součinnost nezbytnou k jeho dodání. Vzniklé náklady na dodání nese v takovém případě Kupující.
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM
  1. Je-li Kupující spotřebitelem, má právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy s Prodávajícím, a to ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne převzetí Produktu Kupujícím.
  2. Odstoupení od kupní smlouvy může být Kupujícím zasláno písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo elektronicky na jeho e-mailovou adresu, které jsou uvedeny v rozhraní Obchodu, jakož i čl. 1.1. těchto Podmínek. Kupující může pro odstoupení od kupní smlouvy s Prodávajícím využít též vzorového formuláře, který si může stáhnout zde: Formulář pro odstoupení.
  3. Produkt, který byl předmětem kupní smlouvy je Kupující povinen předat zpět Prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na vrácení Produktu Prodávajícímu nese Kupující, a to i v případě, že Produkt nemůže být Prodávajícímu vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku ve výši kupní ceny Produktu a nákladů na jeho dodání nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, to však pouze za předpokladu, že Kupující již Prodávajícímu předal Produkt zpět nebo prokáže, že jej Prodávajícímu již odeslal. V případě, že Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Produktu nabízený Prodávajícím, vrátí Prodávající Kupujícímu pouze náklady na dodání Produktu ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání. Příslušná částka bude vrácena Kupujícímu na bankovní účet spojený s platební kartou, kterou byla provedena platba kupní ceny Produktu.
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Kupujícího nemá Produkt žádné vady.
  2. Práva Kupujícího z případného vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména jeho § 2099 až § 2117 a v případě, že je Kupující spotřebitelem, též § 2165 až § 2174.
  3. V případě, že Produkt vykazuje vady, které představují podstatné porušení kupní smlouvy, má Kupující právo požadovat odstranění vady opravou, dodáním nového Produktu či chybějícího zboží, právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo od kupní smlouvy odstoupit. Neoznámí-li Kupující Prodávajícímu volbu svého práva včas, má pouze práva uvedená níže pro případ nepodstatného porušení kupní smlouvy. Neoznámí-li Kupující Prodávajícímu včas vadu Produktu, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. V případě, že Produkt vykazuje pouze vady, které představují nepodstatné porušení kupní smlouvy, má Kupující právo požadovat odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
  4. Je-li Kupující spotřebitelem, může požadovat i dodání nového Produktu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součásti Produktu, může požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné může Kupující od kupní smlouvy odstoupit. Požadovat dodání nového Produktu nebo výměnu jeho součásti může Kupující, který je spotřebitelem, i v případě odstranitelné vady, pokud Produkt nemůže řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě může Kupující též odstoupit od kupní smlouvy.
  5. Je-li Kupující spotřebitelem a projeví-li se vada Produktu v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí. Kupující, který je spotřebitelem je dále oprávněn uplatnit právo z vady, která se na Produktu vyskytne v době 24 měsíců od jeho převzetí, s tím, že toto se neuplatní na vadu, pro kterou byla ujednána nižší cena, opotřebení věci obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře opotřebení při převzetí Kupujícím, a dále vyplývá-li to z povahy věci.
 9. REKLAMACE
  1. Práva z vadného plnění Kupující uplatňuje u Prodávajícího na adrese provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího, a to s výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určená jiná osoba. Prodávajícím preferovaným způsobem reklamace je uplatnění reklamace písemně na adrese sídla Prodávajícího či elektronicky na jeho e-mailové adrese uvedené v čl. 13 těchto Podmínek s tím, že reklamovaný Produkt může být doručen Prodávajícímu na adresu jeho sídla, případně prostřednictvím partnera Central Warehouse Solution s.r.o. (Pohraniční 52/23, Ostrava – Vítkovice, 703 00).
  2. Volbu svého práva ve vztahu k vadám Produktu je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu současně s oznámením vad Produktu nebo bez zbytečného odkladu po něm.
  3. Je-li Kupující spotřebitelem, je Prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží (Produkt) potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí pak být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy Prodávajícím.
 10. STÍŽNOSTI
  1. Kupující se mohou se svými stížnostmi obracet přímo na Prodávajícího, a to na e-mailové adrese Prodávajícího uvedené v čl. 13 těchto Podmínek. Informace o vyřízení stížnosti bude Prodávajícím vždy zaslána na adresu elektronické pošty Kupujícího.
  2. S případnými stížnostmi se Kupující může obrátit též přímo na orgány státního dozoru v příslušné oblasti. Prodávající je oprávněn k prodeji Produktu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. K vyřizování stížností týkajících se služeb elektronických komunikací je příslušným orgánem dozoru Český telekomunikační úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
  1. V případě, že dojde mezi Kupujícím jako spotřebitelem a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 E-mail: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Případně Kupující také může využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 12. OCHRANA SOUKROMÍ
  1. Zásady ochrany soukromí jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném na adrese minialarm.com/ochrana-osobnich-udaju/, který tvoří nedílnou součást Podmínek. Souhlasem s Podmínkami souhlasí Kupující též s těmito zásadami ochrany soukromí.
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Znění těchto Podmínek může Prodávající libovolně měnit či doplňovat, čímž však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Kromě toho může Prodávající v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit Podmínky ohledně svých dlouhodobých závazků vyplývajících z těchto Podmínek. Na takovou změnu Podmínek Prodávající upozorní nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, a to zveřejněním nového znění v rozhraní Obchodu nebo zprávou zaslanou na e-mailovou adresu Kupujícího. Kupující je oprávněn tyto změny Podmínek odmítnout, a to smazáním svého Uživatelského účtu. Pokud jej neprovede nebo o něj nepožádá do účinnosti změn, má se za to, že změny Podmínek akceptuje.
  2. Tyto Podmínky se řídí závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  3. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a účinnost ustanovení ostatních.
  4. Platná a účinná verze těchto Podmínek je vždy dostupná na adrese: minialarm.com/obchodni-podminky.
  5. Toto znění Podmínek je platné a účinné od 1.5.2019.
  6. Prodávajícího je možné kontaktovat na e-mailové adrese: podpora@minialarm.com nebo telefonním čísle +420 222 202 204.