Zásady ochrany osobních údajů

 1. Úvodní ustanovení
  1. Prodávající – společnost eMan s.r.o., IČO: 27203824, se sídlem: U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 je ve vztahu ke zpracováním osobních údajů popsaných v těchto zásadách správcem osobních údajů (dále jen „správce“).
  2. Správce je možno kontaktovat písemně na adrese sídla, elektronickou poštou na adrese podpora@eman.cz, případně telefonicky na čísle +420 222 202 204.
  3. Tyto zásady ochrany soukromí tvoří nedílnou součást Podmínek pro prodej zboží v podobě zařízení s názvem „Minialarm“ dostupných na internetové adrese minialarm.com/terms. Pojmy užívané v tomto dokumentu mají stejný význam jako pojmy definované v Podmínkách dle předchozí věty.
 2. Zpracování osobních údajů
  1. Osobní údaje Kupujícího v rozsahu údajů identifikačních, kontaktních, přístupových, údajů o objednávkách, platbách, jakož i nastaveních, mohou být Prodávajícím jako správcem osobních údajů zpracovávány bez souhlasu Kupujícího, a to za účelem zřízení a vedení Uživatelského účtu, zpracování objednávek a dodání Produktu, jakož i výkonu dalších práv a povinností ze smluvních vztahů, kde právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  2. Osobní údaje dle čl. 2.1 těchto zásad mohou být dále Prodávajícím jako správcem zpracovávány též za účelem plnění právních povinností, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, jakož i pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího jako správce na ochraně svých práv a majetku, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  3. Zdrojem údajů je zpravidla přímo Kupující s tím, že poskytnutí údajů z jeho strany je smluvním požadavkem. Neposkytnutí příslušných údajů může mít za následek nemožnost plnění, resp. v krajním případě až zánik smluvního vztahu.
  4. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o jakékoliv změně ve svých osobních údajích.
  5. Ze strany správce nedochází k žádnému automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování.
 3. Doba zpracování
  1. Pro účely dle čl. 2.1 těchto zásad mohou být osobní údaje správcem zpracovávány po dobu trvání příslušných smluvních vztahů.
  2. Za účelem plnění právních povinností mohou být osobní údaje zpracovávány správcem po dobu stanovenou právními předpisy. Pro účely ochrany oprávněných zájmů správce pak po dobu nezbytnou k naplnění účelu, nejdéle však do uplynutí 10 let od ukončení smluvních vztahů, resp. do vznesení oprávněných námitek Kupujícím.
 4. Příjemci
  1. Příjemci údajů budou zejména pověření zaměstnanci správce. Dalšími příjemci mohou být společnosti, které se podílí na dodání Produktu či jeho reklamacích (přepravci, platební služby apod.), na poskytování Služeb, případně poskytovatelé IT řešení.
  2. Osobních údaje mohou být správcem v nutném rozsahu předány do USA a dalších třetích zemí, to však jen na základě vhodných záruk, zpravidla standardních smluvních doložek.
 5. Práva
  1. Ve vztahu ke správcem prováděnému zpracování osobních údajů má Kupující, pokud byly splněny případné podmínky stanovené právními předpisy, následující práva:
 • právo na přístup k osobním údajům, tj. právo požadovat potvrzení, zda jsou zpracovávány údaje týkající se subjektu a v případě, že ano, tak získat informace o předmětném zpracování, případně kopii zpracovávaných údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, tj. právo požadovat opravu nepřesných či doplnění neúplných údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů, tj. právo požadovat bezodkladné vymazání zpracovávaných údajů, pokud je dán některý z důvodů dle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. právo požadovat dočasné omezení zpracování, pokud je dán některý z důvodů dle právních předpisů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, tj. právo vznést námitku proti zpracování údajů na právním základě oprávněných zájmů, případně pro účely přímého marketingu;
 • právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo požadovat zpracovávané údaje ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, pokud jsou dány podmínky dle právních předpisů;
 • právo podat stížnost dozorovému úřadu (ÚOOÚ).
  1. Svá práva může Kupující uplatnit zasláním požadavku prostřednictvím kontaktních údajů správce.
 1. Cookies
  1. Za účelem zajištění funkcionality webových stránek Obchodu a pro analýzu jeho návštěvnosti využívá správce souborů cookies (tzv. cookies esenciální a analytické). V případě, že to zařízení, resp. prohlížeč, návštěvníků webových stránek umožňuje, budou na jejich zařízení soubory cookies ukládány. Může se jednat o cookies ukládané správcem nebo i o cookies třetích stran (Google, Facebook apod.). Soubory cookies neobsahují přímo osobní údaje, avšak zejména ve spojení s dalšími údaji mohou povahy osobních údajů nabývat. V takovém případě jsou tyto osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce na uživatelské přívětivosti webových stránek, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Souhlas s ukládáním cookies je možné kdykoliv odvolat pomocí individuálního nastavení koncového zařízení (internetového prohlížeče). Blokace či vymazání souborů cookies nicméně může mít vliv na správnou funkčnost webových stránek Obchodu.
 2. Obchodní sdělení
  1. Správce je oprávněn využít kontakty Kupujícího pro elektronickou komunikaci získané v souvislosti s prodejem Produktu (e-mailová adresa, mobilní telefon apod.) k zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Osobní údaje Kupujícího jsou v takovém případě zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce spočívajících v komunikaci se svými zákazníky, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Kupující může kdykoliv způsobem popsaným v každém ze zasílaných sdělení odmítnout další takové využití svého kontaktu správcem.